การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) กำหนดการสอน


หลังจากที่ได้จัดทำคำอธิบายรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาดำเนินการจัดทำกำหนดการสอน สำหรับสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีนี้นักเรียนจะได้เรียนในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามกำหนดการสอนต่อไปนี้

กำหนดการสอน (Course Syllabus) *แก้ไขเมื่อ 5 พ.ย. 2555
รายวิชา ท30222 การสื่อสารและการนำเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

แผนที่ วันเดือนปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน
(ชม.)
คะแนน
1 22 – 26 ตุลาคม 55 1. ความหมายและองค์ประกอบของรายงานทางวิชาการ ความหมายของรายงานทางวิชาการ 2 10
2 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 55 แนวคิดพื้นฐานในการเขียนรายงาน 2
3 5 – 9 พ.ย. 55 องค์ประกอบของการเขียนรายงาน 2
4 12 – 16 พ.ย. 55 การเขียนโครงร่าง 2
5 19 – 23 พ.ย. 55 2. การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หลักการเขียนรายงาน 2 20
6 26 – 30 พ.ย. 55 การใช้ภาษาในการเขียนรายงาน 2
7 3 – 7 ธ.ค. 55 การรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนรายงาน 2
8 10 – 14 ธ.ค. 55 การอ้างอิงทางบรรณานุกรม 2
9 17 – 21 ธ.ค. 55 การดำเนินการเขียนรายงาน 2
10 24 – 28 ธ.ค. 55 สอบกลางภาค 2 10
11 31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 55 3. การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี การนำเสนอในรูปแบบรายงาน 2 20
12 7 – 11 ม.ค. 55 การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ 2
13 14 – 18 ม.ค. 55 การนำเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2
14 21 – 25 ม.ค. 55 การนำเสนอข้อค้นพบรูปแบบเดี่ยว (Oral Presentation) 2
15 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 55 4. การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ การเผยแพร่ทางวารสาร 2 20
16 4 – 8 ก.พ. 55 การเผยแพร่ทาง web 2
17 11 – 15 ก.พ. 55 การเผยแพร่ทาง Social Media 2
18 18 – 22 ก.พ. 55 ประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งาน 2
19 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 55 การเลือกอ่านรายงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ 2
20 4 – 8 มี.ค. 55 สอบปลายภาค 2 20
รวม 40 100

 

 

 

 

ข้อตกลงในการวัดและประเมินผล รายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

การประเมิน คะแนน วิธีวัด ชนิดของเครื่องมือวัด ตัวชี้วัด เวลาที่ใช้(นาที/ครั้ง)
ก่อนกลางภาค 30 – สอบเก็บคะแนนประจำหน่วย- ใบงาน- ชิ้นงาน – แบบทดสอบ
– ใบงาน
– ชิ้นงาน
กลางภาค 10 สอบเก็บคะแนน แบบทดสอบ 30
หลังกลางภาค 40 – สอบเก็บคะแนนประจำหน่วย- ใบงาน- ชิ้นงาน – แบบทดสอบ
– ใบงาน
– ชิ้นงาน
ปลายภาค 20 สอบเก็บคะแนน แบบทดสอบ 60
          รวม 100   คะแนน

 

 

(ลงชื่อ) ……………………………………. ครูประจำวิชา

(นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต)

* อาจจะยังไม่สมบูรณ์เรียบร้อย แต่ครูก็ต้องทำส่งฝ่ายบริหารให้ทันกำหนดครับ อิอิ แล้วค่อยปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อๆไป

About teemtaro

i'm a teacher. i've found this web site from application of Social Media :) lol. i hope to understand it and teach my children to use in the next semester.

Posted on 22/10/2012, in การสื่อสารและการนำเสนอ, คาบเรียน. Bookmark the permalink. 5 ความเห็น.

  1. หน่วยการเรียนรู้

    ได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาIS2 เป็นครั้งแรก ขออนุญาติใช้กำหนดการสอนของครูทีมไปปรับใช้กับลูกศิษยNนะคะ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในรายวิชานี้เพิ่มเติมจากครูทีม ด้วยนะคะ

    • ด้วยความยินดีครับอาจารย์ แต่ต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่เคยไปอบรมการสอนวิชานี้มาก่อนนะครับ อาศัยสืบค้นมารวมๆ กัน

  2. ขออนุญาตนำงานของคุณครูมาปรับใช้กับลูกศิษย์นะคะ

  3. ครูเป้

    ขอบพระคุณสำหรับข้อมุล เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางต่อไปค่ะ

  4. ขอนำหน่วยการเรียนรู้ของคุณครูไปใช้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: