การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 1


หลังจากที่นักเรียน ได้ศึกษาและทำกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่างรายงานทางวิชาการ เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนมาทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เพื่อทบทวนความรู้ของตนเองที่ได้เรียนผ่านมา

กรุณาเขียนชื่อ – นามสกุล ……………………………………………… ชั้น ………. เลขที่ ………

ตอนที่ 1
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

1. “การนำผลการศึกษาค้นคว้า มาเขียนเรียงเรียงใหม่ อย่างมีระเบียบแบบแผน” ข้อความนี้กล่าวถึงข้อใด

ก. ข่าว
ข. รายงาน
ค. วิทยานิพนธ์
ง. นวนิยาย

2. รายงานทั่วไป แตกต่างจากรายงานทางวิชาการ อย่างไร

ก. มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์
ข. ใช้สำนวนภาษาที่เรียบง่ายปราศจากการต่อเติม
ค. มีระบบการอ้างอิงที่มาของข้อมูล
ง. ถูกทุกข้อ

3. จากคำกล่าวที่ว่า “รายงานยิ่งยาว ความน่าอ่านก็ยิ่งลดลง” ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก. เห็นด้วย เพราะ คนเรามักขี้เกียจอ่านหนังสือ
ข. เห็นด้วย เพราะ ผู้อ่านส่วนใหญ่สนใจแต่ปัญหาและข้อสรุปเท่านั้น
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะ มีการใช้พรรณาโวหารเปรียบเทียบ
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะ การอ่านรายงานเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่ง

4. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการเขียนรายงาน

ก. เพื่อบอกเล่าข้อเท็จจริง ให้ข้อมูลความรู้
ข. เพื่อชักจูงให้เชื่อถือ
ค. เพื่อแสดงตัวตนของผู้เขียน
ง. เพื่อประโยชน์ในเชิงพานิชย์เป็นสำคัญ

5. ข้อใดจัดเป็นลักษณะที่ดีของการเขียนรายงาน

ก. นำเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ข. เปรียบเปลี่ยนท่วงทำนองการเขียนตลอดทั้งเล่ม
ค. จัดลำดับเนื้อหาสาระตามความต้องการของผู้เขียน
ง. ใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัยของผู้อ่าน

6. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเขียนปกรายงาน

ก. ให้เขียนชื่อผู้รายงานไว้ตรงกลางของปก
ข. ใส่รูปภาพ หรือไม่ใส่ก็ได้
ค. บรรทัดแรกให้เขียนว่า รายงานเรื่อง …
ง. กรณีมีผู้จัดทำหลายคน ให้ใส่ให้ครบทุกคน

7. จงพิจารณาองค์ประกอบของส่วนต้นรายงานต่อไปนี้

A คำนำ
B ปกใน
C ปกนอก
D บัญชีตาราง
E บัญชีภาพประกอบ

จงเรียงลำดับส่วนต้นของรายงานให้ถูกต้อง

ก. CBAED
ข. CBEDA
ค. CBEAD
ง. CBADE

8. เพราะเหตุใด จึงต้่องมีการเขียนบทนำ

ก. เพื่อจุดประกายความสนใจของผู้อ่าน
ข. เพื่อบอกความมุ่งหมายของขอบเขตของรายงาน
ค. เพื่อนำเสนอแรงบันดาลใจของผู้เขียน
ง. ถูกทุกข้อ

9. ภาคผนวกมีความสำคัญอย่างไร

ก. บอกให้ผู้อ่านทราบว่าส่วนต่อไปคืออะไร
ข. บอกรายชื่อทรัพยากรและสารสนเทศที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ค. ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของเนื้อหา
ง. ช่วยค้นเรื่องได้อย่างรวดเร็ว

10. จงพิจารณาหัวเรื่องและหัวข้อที่จะศึกษา ข้อใดสัมพันธ์กันน้อยที่สุด

ก. หัวเรื่อง การโฆษณา หัวข้อ การใช้ทัศนศิลป์ในการโฆษณา
ข. หัวเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว หัวข้อ สาเหตุของความรุนแรงและการแก้ปัญหา
ค. หัวเรื่อง การออกแบบจักรยาน หัวข้อ ผลการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์โลก
ง. หัวเรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด หัวข้อ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ตอนที่ 2
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. อธิบายความแตกต่างระหว่างการเขียนรายงานทั่วไป กับรายงานทางวิชาการ

2. บอกองค์ประกอบของการเขียนรายงานทางวิชาการ

3. เพราะเหตุใด ผู้เขียนจึงต้องให้ความสำคัญกับการเรียงลำดับหัวข้อ ในส่วนของเนื้อหา

4. บรรณานุกรม และภาคผนวก มีความสำคัญต่อการเขียนรายงานทางวิชาการอย่างไร

5. นางสาวงดงาม ต้่องการเขียนรายงานทางวิชาการ เรื่อง “หนองทุ่งมนกับวีถีชีวิตคนในอำเภอเจริญศิลป์”
แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร ดังนั้นจึงให้นักเรียนช่วยนางสาวงดงาม เขียนโครงร่างรายงานในหัวข้อต่อไปนี้

5.1) ที่มาและความสำคัญ
5.2) วัตถุประสงค์ (อย่างน้อย 3 ข้อ)
5.3) ความสำคัญ (อย่างน้อย 3 ข้อ)
5.4) หัวข้อรายงาน (อย่างน้อย 5 หัวข้อ)
5.5) แหล่งศึกษาค้นคว้า (อย่างน้อย 5 แหล่ง)

ผู้ออกข้อสอบ นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

About teemtaro

i'm a teacher. i've found this web site from application of Social Media :) lol. i hope to understand it and teach my children to use in the next semester.

Posted on 12/11/2012, in การสื่อสารและการนำเสนอ, คาบเรียน. Bookmark the permalink. 29 ความเห็น.

 1. ขอขอบใจเจนจิรา ด้วยนะครับ ที่มาช่วยคุณครูตรวจทานความถูกต้องของแบบทดสอบ

 2. เกษริน วนาภรณ์

  แล้วถ้าเป็นแบบทดสอบปลายภาคล่ะคะ จะเป็นแนวไหนคะครูทีม แนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 3. เอิ่มมม ขอเฉลยหน่อยได้มั้ยคะ ??

 4. วิทยา คเชนทร

  ขอเฉลยหน่อยครับ

 5. ครูเตือน

  ขอเฉลยด้วยค่ะ kamteuan@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าจะใช้สอนนักเรียนค่ะ

 6. หนูขอเฉลยบ้างค่ะ

 7. -ขอเฉลยหน่อยค่ำ

 8. หนูขอเฉลยบ้างครับ

 9. ครูอรสอนอิงค์

  ขอรบกวนอยากได้เฉลยค่ะ ส่งที่ khunkroo_ing26@hotmail.com

 10. มนัสนันท์

  ขอเฉลยหน่อยคะ

 11. ปาริษา

  ขอเฉลยหน่อยค่ะ

 12. จิระวัฒน์ ศรีเศรษฐา

  ขอเฉลยหน่อยครับ

 13. พัชรินทร์

  หนูข้อเฉลยหน่อยค้าา ส่งทางเมลนี้น้ะค้ะ
  patcharinanuwat@gmail.com

 14. พัชรินทร์

  ขอเฉลยหน่อยได้ไหมค้า ส่งทางอีเมล patcharinanuwat@gmail.com

 15. ขอเฉลยหน่อยค้าบ ส่งทาง
  anuwatnaboriboon@gmail.com

 16. ขอเฉลยหน่อยค่ะ

 17. อธิลดา

  ขอเฉลยหน่อยค่ะ @Atilada112@gmail.com

 18. ขอเฉลยด้วยค่ะ

 19. ขอเฉลยด้วยค่ะ wipa.chem54@gmail.com

 20. ขอเฉลยด้วยค่ะ siripa204@gmail.com

 21. ขอเฉลยหน่อยครับ

 22. ขอเฉลยหน่อยครับ
  Wayu.love2015@gmail.com

 23. วนิดา เที่ยงวงษ์

  ขอเฉลยด้วยค่ะ เป็นครูสอน IS เหมือนกัน ขอเป็นแนวทางการสอนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 24. ณัฐริกา

  ขอเฉลยหน่อยค่ะ

 25. นางสาวธิดารัตน์ พวงพันธ์

  ขอเฉลยหน่อยค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: